Search This Blog

Monday, October 26, 2009

MY 2003 Student name list: SM 2 Group 14

MY 2003 Student name list

SM 2 Group 14

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1. Chen lin, Cynthia ***
2. Chen Taotao
3. Hua Xia
4. Li Hao *
5. Li Haoyang ****

6. Liu Junlian .
7. Tang Lin
8. Tu Xiaoying
9. Wang Xueqian **
10. Xie Boya

11. Yu hang.
12. Zhang Heliang
13. Zhang Qiushi
14. Zhang Yi *****
15. Zhang Ying

16. Zhang Yu xiang, Chris
17. Zhong Tian
18. ZhuWei

No comments: