Search This Blog

Tuesday, October 27, 2009

MY 2005 Student name list: SM 2 Group 9

MY 2005 Student name list

SM 2 Group 9

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 Chen Qin
2 Ding Zejun
3 Fang Zhefei
4 Gao Zhiming
5 Huang Yuli

6 Lang Shuang
7 Li Guoliang
8 Li Hui
9 Li Yize
10 Liu Jiannan

11 Ma Ji
12 Sun Zhe
13 Wang Fei
14 Wang Tiantian
15 Weng Yao

16 Xia Yu
17 Yang Qian
18 Yang Shuai
19 Yang Yang
20 Zhu Wenchao

No comments: