Search This Blog

Tuesday, October 27, 2009

MY 2005 Student name list: SM 2 Group 13

MY 2005 Student name list

SM 2 Group 13

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 Chen Xi
2 Deng Lu
3 Huang Ruixiang
4 Jin Mengyi
5 Luo Danlin

6 Luo Jiayu
7 Nie Zhenzhi
8 Wang Lu
9 Wang Yawen
10 Xuan Zhiyang

11 Yang Xiao
12 Yang Xiaolu
13 Ye Shuqin
14 Zhang Jixin
15 Zhang Wentao

16 Zhang Yi
17 Zhao Wen
18 Zheng Encen
19 Zhong Hua
20 Zhou Yanyan

No comments: