Search This Blog

Tuesday, October 27, 2009

MY 2004 Student name list: SM 3 Group 2

MY 2004 Student name list

SM 3 Group 2

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 Cao Min
2 Chen Ye
3 Fu Chunmiao
4 Ge Bin
5 Hu Yueping

6 Huang Guangpu
7 Li Chong
8 Li Rui
9 Liang Kun
10 Liu Tong

11 Liu Wenhu
12 Pang Caiji
13 Qing Songlin
14 Qiu Ningyi
15 Sun Yuan

16 Tao Qian
17 Wang Fei
18 Wang Xiu
19 Zhang Li
20 Zhu Ling

No comments: