Search This Blog

Tuesday, October 27, 2009

MY 2005 Student name list: SM 2 Group 11

MY 2005 Student name list

SM 2 Group 11

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 Chen Mengli
2 Dong Feng
3 Guo Meng
4 Han Ling
5 He Shu

6 Huang Min
7 Ji Xiang
8 Li Chao
9 Li Shengjin
10 Luan Qianqian

11 Meng Lei
12 Wang Fang
13 Wang Liyong
14 Wang Renzhe
15 Wang Xiaole

16 Xie Yin
17 Zhang Chunyan
18 Zhang Hao
19 Zhang Xuan
20 Zhong Yuan

No comments: