Search This Blog

Tuesday, October 27, 2009

MY 2005 Student name list: SM 2 Group 10

MY 2005 Student name list

SM 2 Group 10

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 Cui Yifang
2 Feng Xueying
3 Gu Yangshuo
4 Han Xiaohan
5 Huang Yingying

6 Li Sujie
7 Shu Haojiang
8 Su Le
9 Sun Zhongyinan
10 Wang Kaiwen

11 Wang Mengxi
12 Wang Xiang
13 Wang Xiao
14 Wu Jiawen
15 Xia Bingxing

16 Xiao Dezhong
17 Zhang Simin
18 Zhao Xumin
19 Zheng Yanchao
20 Zhong Hua

No comments: