Search This Blog

Monday, October 26, 2009

MY 2003 Student name list: SM 3 Group 1

MY 2003 Student name list

SM 3 Group 1

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 Chen Qitian
2 Chen Ziliang
3 Chu Hong Gang
4 Huang Wei
5 Jin Guoqing

6 Li Qiao Yang
7 Liu chang hui
8 Peng Li
9 Shen Yuan
10 Shi Xia Qing

11 Sun Hong Mei
12 Wang Haixia
13 Wang Ji Hai
14 Wang Jing
15 Wang Kai

16 Wang Zhi Yuan
17 Wang Zhilin
18 Yang Yuanguang
19 Yu Yue
20 Zhou Yong

No comments: