Search This Blog

Tuesday, October 27, 2009

MY 2004 Student name list: SM 3 Group 4

MY 2004 Student name list

SM 3 Group 4

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 Bei Junjun
2 Chen Yaqi
3 Guo Wei
4 Guo Xinqing
5 Jiang Mingxuan

6 Jin Xu
7 Lin Zhe
8 Liu Ting
9 Liu Xiao
10 Shan Wenming

11 Shao Jun
12 Si Guanglin
13 Suo Yujing
14 Wang Wei
15 Xu Mingming

16 Yao Yujin
17 Yu Liguo
18 Zhang Huiyuan
19 Zhang Juntao
20 Zhou Zheng

No comments: