Search This Blog

Tuesday, October 27, 2009

MY 2004 Student name list: SM 3 Group 3

My 2004 Student name list

SM 3 Group 3

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 Bai Yunfei
2 Cai Yi
3 Fu Haitao
4 Fu Kangkang
5 Gao Jing

6 Guo Min
7 Li Baihong
8 Li Xiaohui
9 Liang Peiyuan
10 Lin Lin

11 Ning Zeyu
12 Sun Zhuoxin
13 Yang Fan
14 Yang Mingfei
15 Yang Yizhou

16 Yu Hangying
17 Zhang Kuan
18 Zhang Guowei
19 Zhong Yuan

No comments: