Search This Blog

Monday, October 26, 2009

MY 2003 Student name list: SM 3 Group 4

MY 2003 Student name list

SM 3 Group 4

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)


1. Dong Kaika
2. Fei Wei
3. Guo Jian
4. He Jianpeng
5 Huang weiping

6. Li Dongwei
7.Li Fei
8. Liang Yuxi
9.LinYu
10. Ni Wei

11 Pan Tan
12. Pei Yiyang
13. Shao Zaiming
14. Wang Yinjie
15. Wu Liang

16. Wu Xia
17.Yang Site
18.Yi Suhuang
19. Zheng Shichun
20. Zhou yuan

No comments: