Search This Blog

Tuesday, October 27, 2009

MY 2005 Student name list: SM 2 Group 12

MY 2005 Student name list

SM 2 Group 12

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 Cao Luyan
2 Chen Yanhong
3 Cheng Xikai
4 Cui Min
5 Deng Chunhui

6 Gui Lin
7 Huang Qingyin
8 Ji Tuo
9 Li Yancheng
10 Li Yongmei

11 Ouyang Lili
12 Teng Lei
13 Wang Laohu
14 Wei Yazhe
15 Xie Wei

16 Xu Zhengji
17 Zhang Xiaoyue
18 Zhuo Jiali

No comments: